Rio.bg Rio.bg Rio.bg

Общи условия за ползване на интернет сайта rio.bg :

1Общи положения

1 .1 ). Настоящите общи условия преставляват договор за предоставяне от "ГрупоМедия" ООД (ЕИК BG202096161) на собствения си интернет сайт; Rio.bg, за осъществяване на виртуални контакти между продавачи и потенциални купувачи-потребители и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта Rio.bg, собственост на ”Групо Медия”ООД.

1. 2). Страни по настоящия договор са ”Групо Медия”ООД(ЕИК BG202096161) от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта Rio.bg.

1. 3). Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът Rio.bg е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.

1. 4). Активно действие представлява кликване/натискане/селектирне на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта Rio.bg.

1. 5). Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

2Пояснение на някои термини

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес Rio.bg;

Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач или предлагащ офертите си промотиращ търговец), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупко-продажби на стоки и/или услуги по електронен път;

Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;

Потребителски профил е обособена част от уебсайта на ”Групо Медия”ООД, съдържаща информация за потребителя, изисквана от Rio.bg, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и ”Групо Медия”ООД.

Публичен потребителски профил е обособена част от уебсайта Rio.bg, предоставяща публично информация за потребителя,включваща посочените от него име, възраст, рожденна дата, пол, местоживеене и снимки, както и специфични детайли относно извършените от него покупки чрез платформата на ”Групо Медия”ООД, както и всякаква друга информация за потребител и неговите действия в уебсайта на ”Групо Медия”ООД, незащитена от Закона за защита на личните данни.

Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

Интерфейс –комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

Платформа –съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребитля до възможностите на интернет пространството.

Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява осигурява автоматична обработка на данни.

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

Уебсайт / сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Браузър - компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

Ваучер, или разписка - виртуален документ с уникален номер и баркод със секретен номер, издаван от „Групо Медия”ООД на клиентите-потребители, в удостоверение на това, че при условията на чл. 48 от Закона за защита на потребителите, последните са сключили с конкретен търговец–потребител на сайта Rio.bg, чрез информационната платформа Rio.bg и разположената там електронна форма, конкретен договор за продажба от разстояние на конкретна стока/услуга, по обявени от търговеца промоционални цени, както и че при условията на сключения договор, са извършили авансовото плащане за част и/или в цялост от цената на закупуваната от разстояние стока и/или услуга.

Виртуален портфейл - база данни, даваща информация на потребителя-купувач за натрупаните парични активи, условно наричани “разполагаема сума”, които може да се използват единствено за закупуване на стоки/услуги чрез Rio.bg. По разпореждане на потребителя-купувач, в посочено от него време и за закупуване на посочена от него стока/услуга, от “разполагаемата сума”на промотиращия търговец ще бъде превеждана дължимата цена. Размерът на “разполагаемата сума”във виртуалния портфейл може да се регулира по желание на потребителя-купувач, съобразно възможностите му. В този случай, отношенията между потребителя-купувач и ”Групо Медия”ООД се уреждат с отделен договор.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

3 Предмет на договора

3. 1). ”Групо Медия”ООД предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване по метода на груповото пазаруване, чрез интернет сайта си Rio.bg, при условията на договор за продажби от разстояние по смисъла на чл. 48 и сл. от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор.

3 .2 ). ”Групо Медия”ООД единствено и само поддържа интернет сайта Rio.bg, като не носи отговорност при следните случаи:

- За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на ”Групо Медия”ООД, или трети лица, подизпълнители в сайта Rio.bg;

- За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на стоките, закупени от потребителя чрез сайта, както и ако условия или цени в оферти обявени във сайта от промотиращи търговци, се окажат грешни или подвеждащи;

3.3). Договорът за продажби от разстояние, чрез който потребителят закупува стоки/услуги, използвайки платформата, предоставена от”Групо Медия”ООД, е различен от настоящите общи условия, като при извършване на електроно изявление за сключване на договорът за покупко-продажба, потребителят се съгласява както с настоящите общи условия, така и със съдържанието на договора за покупко-продажба от разстояние, предвиждащ авансово плащане, достъпен на видно място в интерфейса за покупко-продажба.

- За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на”Групо Медия”ООД.;

- За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;

- За всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди (от служители на „Групо Медия”ООД);

- Ако потребителят си забрави акаунта логнат на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;

- За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайтаRio.bg, независещи от екипа на същия.

3.4).Потребителското име, с което потребителя се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на”Групо Медия”ООД. Когато потребителят промени потребителското си име,”Групо Медия”ООДне проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

3.5).Освен в случаите когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на”Групо Медия”ООД.

3.6).Регистрирайки се в уебсайта на”Групо Медия”ООД, потребителят разрешава да му бъде създаденпубличен потребителски профилс маркетингови цели, в който да бъде предоставяна по усмотрение на”Групо Медия”ООДвсякаква информация, свързана с потребителя и действията му в уебсайта, незащитена от Закона за защита на личните данни.

3.7). Потребителят се задължавапри ползуване на предоставения му достъп до електронната платформа: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;да уведомява незабавно”Групо Медия”ООДза всеки случай на извършено или открито нарушение;да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му;да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на”Групо Медия”ООДи по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия. Всеки от регистрираните потребители на сайта –промотиращи търговци, и от регистрираните потребители на сайта –потенциални купувачи на промотираните стоки/услуги, сам за себе си, упълномощава”Групо Медия”ООД: посредством поддържаната от него информационна платформаRio.bg, да води преговори;и/или да сключва;както и да регистрира сключените договори между промотиращите търговци и конкретните купувачи на промотираната стока/услуга;включително от името на упълномощителите, безвъзмездно да приема и препраща извършвани плащания по сключени между конкретни търговец и потребител договори за покупка на стока/услуга от разстояние, с авансово плащане.

4 Защита на лични данни

4.1).”Групо Медия”ООДполага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

4.2).В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията,”Групо Медия”ООДобозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителския профил създаван при първоначалната регистрация е с настройки по подразбиране даващи възможност за свободен достъп до личните данни обавени от потребителя. След регистрацията, ако желае, потребителят има правото и техническата възможност, чрез промяна на настройките по подразбиране, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.

4.3).Ограниченията по т. 4.1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай”Групо Медия”ООДима право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

4.4).С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в Rio.bg, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство;информацията за приятелите на потребителя в тези потребителски профили;качените в профилите снимкови или текстови материали, или други подобни, да бъдат използвани и разпространявани от”Групо Медия”ООДза целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани достъпа до тях. Действията на потребителя вRio.bg(харесвани оферти, задавани въпроси, коментари, създаване на приятелства) и информацията за закупените от него ваучери (брой, цена, конкретика по оферти и тематика, общо спестена сума) винаги могат да бъдат използвани от”Групо Медия”ООДза целите на директния маркетинг .

4.5).”Групо Медия”ООДсе задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

- е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;

- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

- други посочени в закона случаи.

4.6).”Групо Медия”ООДсъбира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за”Групо Медия”ООД.

4.7).С регистрацията си в Rio.bg, потребителят разрешава в потребителските му профилиRio.bg, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, или на обявеният от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от”Групо Медия”ООДили от офериращите в сайта търговци.

4.8).С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на промотирани стоки, под условие.

5 Пояснение на техническите стъпки от потребител-купувач по сключване на договор за покупко-продажба от разстояние посредством интернет сайта Rio.bg

5.1).Зареждайки заглавната интернет страницатаRio.bg, потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикувана оферта, която в повечето случаи се отнася до покупко-продажба на промоционална цена по метода на колеткивното пазаруване. На видно място на заглавната страница, потребителят може да се запознае както с данните на фирмата, подържаща интернет сайта, така и с данните за третото лице, пормотиращо в съответния момент, наред сОбщите условия за ползване на сайта, както и сОбщите условия за сключване на договор за покупко-продажба по метода на груповото пазаруване.

5.2).Правейки активно действие - селектиране на линк, банер, активен бутон или картинка, потребителят заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта.

5.3).В случай, че потребителят има воля да сключи договор посредством предоставената му платформа, той би следвало да достигне до страница - част от сайта, съдържаща специално изготвен интерфейс, посредством който потребителят ще извърши електронното волеизявление за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние, по системата за груповото пазаруване, с авансово плащане. В случай, че потребителят няма регистрация в сайта до момента, той следва да премине кратка процедура по регистрация, при която доброволно, съгласно настоящите Общи условия предоставя данните, необходими за сключване и изпълнение на договора. При регистрацията пoтребителят си създава потребителски профил с виртуален портфейл, който се зарежда със суми на потребителя. В случай, че задължителното условие, предвидено в публикуваната оферта, не се сбъдне, по независими от продавача причини, последният не дължи доставка на авансово заплатената стока и/или услуга.”Групо Медия”ООД, в качеството си на собственик на електронната платформа, посредством която е сключена сделката, и съхраняващ до настъпване на предвиденото условие авансово платените суми, възстановява сумата, заплатена от потребителя-купувач, като я отнася във виртуалния му портфейл или, по изрично искане на последния, след представяне на документ доказващ плащането, му я превежда по посочена от него банкова сметка. Сумите, натрупани във виртуалния портфейл, могат да се използват само за пазаруване чрез Rio.bg. За времето от авансовото плащане до превеждането на сумата на промотиращия търговец и за съхранението на суми във виртуалния портфейл, лихви и възнаграждения не се дължат. Връщане на суми на потребителя-купувач се извърша по банков път, при което всички транзакционни разходи във връзка с връщането на съответната сума, са за негова сметка.

5.4).Потребителят-купувач, след запознаване с Общите условия и текста на договора за покупко продажба, би следвало да е наясно, че договорът за покупко продажба се сключва не със собственика на сайта, а с изрично упоменато трето лице, което също е потребител на сайтаRio.bg–промотиращ търговец, използващ предоставената електронна платформа за групово пазаруване от разстояние и промотиране на оферираните от него стоки/услуги.

5.5).След сключване на договора, потребителят получава на изрично посочено място в потребителския интерфейс предоставен от”Групо Медия”ООДсъобщение, за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът е сключен. От там насетне, страните по договора се ръководят съгласно Общите условия и индивидуалните за конкретната сделка условия. В случай, че потребител-купувач получи ваучер/код, и не се възползва от него при условията и срока за предявяване, указани от в съответанта оферта, потребителят-купувач няма право да иска връщане на авансово заплатената от него цена (капаро, задатък), която остава като обезщетение за продавача. В срока на предявяване, купувачът има право да извърши резервация за получаване на закупената стока/услуга, в определен ден или период след изтичане на срока за предявяване.

5.6).Заплащането на цената по договора се извършва посредством изчерпателно изброени в сайта начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на потребителя, че е съгласен да заплати авансово услугата, от друга страна е представлява електронно волеизявление от страна на потребителя, че е съгласен с Общите условия за ползване на сайта, Общите условия за покупко-продажба както и индивидуалните за конкретната сделка условия, които сам е прочел, одобрил и избрал до момента. Ако плащането е в брой чрез „кеш терминал”, който не връща ресто, платената в повече сума се натрупва във виртуален портфейл, открит за потребителя при регистрацията му в сайта. При последваща покупка, потребителят може да използва сумата натрупана във виртуалния му портфейл.

5.7).Всяка промяна в обстоятелствата, свързани с договора, бива съобщавана на потребителя в потребителския интерфейс, предоставен от”Групо Медия”ООД. Преводи на парични суми отRio.bgкъм потребители на сайта се извършват само по банков път, като всички транзакционните разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на получаващият я потребител.

6 Допълнителни условия

6.1).Настоящите Общи условия включват и следните документи:

6.2 ). Условия за обслужване на транзакции с банкови карти или както следва:

6.2.1 ). Уеб сайтътRio.bgе собственост на "ГрупоМедия"ООД, ЕИК: BG202096161 , със седалище и адрес на управление: Пловдив, ГР ПЛОВДИВ, Ж.К. ТРАКИЯ БЛОК 140, ЕТ.13, АП. 47, тел. 0884 193 579e-mail адрес: info@rio.bg.

6.2.2 ).Предлагани услуги и стоки

Предлаганите вRio.bg продукти са широк асортимент услуги или стоки, предоставяни от различни фирми, които се представят под формата на промоционални дневни оферти. В страницата на всяка оферта е обявено подробно описание, съдържание, количество, цена, както и фирмата-доставчик.

Ценова политика

Всички обявени цени в Rio.bg са в български левове. Цените са крайни, с включен ДДС 20%.

Ако не сте напълно доволни от поръчаните продукти, можете в срок от 7 работни дни от получаването на доставката да се откажете от продукта, ако е неизползван, в оригинална, неувредена опаковка и ние ще възстановим Вашата сума.

6.2.3 ).Лични данни

"Групо Медия" ООД гарантира защитата на личните данни на клиентите чрезУсловията за ползванена Rio.bg. Електронните транзакции с банкови карти се извършват посредством онлайн разплащателната системаePay.bg, гарантираща сигурността им. Rio.bg не съхранява номера на банкови карти.

6.2.4 ).Работа с клиенти

Поради спецификата на услугата си, Rio.bg не предлага на клиентите възможност за отказ на вече направена поръчка и връщане на осъществено плащане. При извършване на покупка, всеки клиент, съгласявайки се с посочените условия, сключва договор с фирмата, осигуряваща конкретната оферта. „Групо Медия”ООД не е страна по договора между клиента и съответната фирма.

При определени ситуации, в които клиентът е заплатил цената на дадена оферта, но в последствие офертата не се осъществява, „Групо Медия”ООД възстановява на клиента заплатената сума.

„Групо Медия” ООД се задължава да върне парите на картодържател, платил с банкова карта - в случай, че сделката не се е осъществила по независещи от картодържателя причини. Връщането на сума от картова транзакция, става само и единствено по същата картова сметка и чрез операция с карта с обратен знак.

В случай, че клиент заплати дадена оферта и по негова причина той не се възползва от заплатената услуга. "Групо Медия" ООД възтановяват сумата на клиента, но задържа 10% от сумата, за да се покрият транзакционните разходи по извършване на сделката.

7 Специални условия относно ваучерите за отстъпка при офертите за туристически услуги

7.1 Промоциите на туристически услуги се реализират посредством публикуването на оферти на доставчиците за продажба на специални ваучери, а именно ваучери за отстъпка.

7.2 Ваучерите за отстъпка удостоверяват правото на закупилите ги потребители единствено да ползват посочената в тях ценова отстъпка при последващо закупуване (предоставяне) на промотираните туристически услуги.

7.3 При закупуване (предоставяне) на туристическите услуги потребителите и доставчиците сключват договори за туристически услуги съгласно изискванията на закона, различни от договорите за покупко-продажба на ваучерите за отстъпка.

7.4 Ваучерите за отстъпка имат своя цена, която е различна от цената на туристическите услуги. Закупувайки ваучерите за отстъпка, потребителите не предплащат (включително частично) цената на посочените в тях туристически услуги.

7.5 След изтичането на срока на валидност на ваучера за отстъпка, потребителят губи правото си на ценова отстъпка, като платената за ваучера за отстъпка сума не се възстановява. В зависимост от конкретния случай, доставчикът може да реши и да предостави съответната ценова отстъпка, независимо от изтеклия срок на валидност на предоставения ваучер.

7.6 Всички разпоредби на настоящите Общи условия за ползване се прилагат спрямо офертите за туристически услуги и ваучерите за отстъпка, съответно и доколкото не противоречат на условията по т. 1 - 5 по-горе.

7.7 Всички оплаквания на туристите по отношение качество на предлаганата услуга трябва да бъдат отправени към ръководството на хотела през времето на пребиваването на туристите в хотела, всички оплаквания трябва да бъдат разгледани и разрешени от ръководството на хотела.

8 Други особености

Всички други условия и особености са посочени вУсловията за ползванена Rio.bg и в условията към конкретната оферта, предмет на покупко-продажбата.

8.1).”Групо Медия”ООДси запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя.

8.2).Потребителят-купувач заявява, че е запознат, че закупените от него услуги чрез сайта попадат в кръга на описаните в чл. 50, ал. 3, т. 2 от ЗЗП.

8.3).Потребителят-купувач заявява изричното си съгласие да заплати предварително цената по договора за покупко-продажба, който сключва посредством настоящата платформа.

8.4).Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

8.5).По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

8.6).Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на”Групо Медия”ООД. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

8.7).Бисквитки (‘Cookie') е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Вие можете да изберете да изтриете нашите или на трета стана бисквитки чрез опциите на всеки браузър. Това може да повлияе взаимодействието с наш или друг сайт. Повече информация за „cookie” можете да намерите на http://www.allaboutcookies.org/faqs/cookies.html .

За 1659  дни публикувахме 25,040 оферти и Ви спестихме 15,712,980 лв. 

вход в Rio.bg

За да оставите коментар трябва да сте логнат потребител!
Нямате регистрация, направете го тук.
Забравена парола